Профил на купувача
Текущи
Архив
Назад
 
10.09.2014/21.10.2014
Възложителят "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД
Публикувана в АОП 623167
Крайна дата за приемане на оферти е : 21.10.2014, 12:30 часа
Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.10.2014 в 10:00 часа
  в сградата на "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД гр. Хасково в кабинета на Управителя
   
  Документи:
  Техическо предложение
  Ценова оферта
  Документация за участие
  Разяснение
  Разяснение 2
  Разяснение относно гаранцията
  Разяснение
  ПРОТОКОЛИ ОБНОВЕНИ 18.02.2015г