Профил на купувача
Текущи
Архив
Назад
 
30.10.2015/10.12.2015
Възложителят "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД"
Публикувана в АОП Публикувана в АОП с уникален код: 694856
Крайна дата за приемане на оферти е : 10.12.2015, 12:30 часа
Отварянето на получените ферти ще се извърши на 11.12.2015 в 10:00 часа
  в сградата на "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД гр. Хасково сграда на СБАЛО Хасково ЕООД град Хасков
   
  Документи:
  Техническо предложение, Ценова оферта, Документация за участие, Разяснение относно питане
  Протокол за отваряне на оферти, Протокол 2, Ценовите оферти от плик 3 ще бъдат отворени на 03.02.2016г в 10.30ч. в кабинета на управителя на СБАЛОПротокол за отваряне на оферти, Ценовите оферти от пл
  Протокол 2
  Протокол 4 - отваряне на оферти
  Протокол 5
  Протокол 6
  Класиране