Профил на купувача
Текущи
Архив
Назад
 
20.02.2017/21.03.2017
Възложителят "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици . Дата на обявяване 14.02.2017г
Публикувана в АОП Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБА
Крайна дата за приемане на оферти е : 21.03.2017, 12.00 часа
Отварянето на получените ферти ще се извърши на 22.03.2017 в 10.00 часа
  в сградата на "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД гр. Хасково стаята на управителя
   
  Документи:
  Документация за участие в ОП
  Техническо предложение прил.1
  Ценово предложение прил.2
  Разяснение 1
  Протокол 1 и решения от 07.2017г
  Протокол 2
  Протокол 3
  Решение